Soutěže 1083
Výuka 915
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Esmeralda Milagrosa
Práce odevzdána: 5. 3. 2017 11:11
Předmět: Cestování pomocí magie, 2. A
Termín: 2. termín

Zadání domácího úkolu

Pokud se na to cítíte, zkuste vymyslet pár pravidel, která by měl Záchranný autobus na svých cestách dodržovat. Jejich součástí by bylo dobré vytvořit i zkoušku, kterou musí splnit jak ten, kdo má v plánu tento dopravní prostředek řídit tak i průvodčí. Co tyto osoby musí zvládat?

Vypracování

Hezký den pane Marku,
níže zasílám svůj úkol, snad se Vám bude líbit.

Interní pravidla a bezpečnost pracovníků Záchranného autobusu

Řidič

 1. Řidič je povinen mít platný řidičský průkaz pro mudlovský svět na všechny kategorie, které jsou potřebné pro povolání řidiče mudlovského autobusu.
 2. Řidič je povinen složit zkoušku profesní způsobilosti pro řízení kouzelnických vozidel všech kategorií, které jsou nižší a včetně kategorie, kterou zahrnuje řízení kouzelnického autobusu. Řidič musí složit psychokouzelnické testy osobnosti.
 3. Řidič je povinen mít odborné znalosti fungování všech motorových mudlovských i kouzelnických vozidel, aby byl schopen odhalit a odstranit případné závady, které bude vozidlo vykazovat. Licenci odbornosti vydá patřičný úřad pro Kouzelnou přepravu.
 4. Řidič nesmí mít záznam v trestním ani v kouzelnickém rejstříku prohřešků, které jsou spojeny s mudlovskou a kouzelnickou formou přepravy.
 5. Řidič musí složit zdravotnický test první a poslední pomoci. A to jak mudlovského, tak kouzelnického typu.
 6. Řidič musí být zdravotně způsobilý pro řízení motorových i nemotorových mudlovských i kouzelnických vozidel. 
 7. Řidič musí mít kurz základní průvodcovské zkoušky STEW, aby byl schopen zastoupit průvodce, pokud mu to v průběhu výkonu činnosti znemožní vážné důvody, např. zdravotní.

Průvodčí

 1. Průvodčí je povinnen složit průvodcovské zkoušky STEW, které potvrzují zkoušku profesní způsobilosti pro obsluhu v mudlovských i kouzelnických motorových i nemotorových vozidlech.
 2. Průvodčí musí složit psychokouzelnické testy osobnosti.
 3. Průvodčí je povinnen mít platný řidičský průkaz pro kategorii motorových a nemotorových vozidel do 3,5t mudlovského i kouzelnického typu, aby mohl v případě náhlého selhání řidiče jeho místo nahradit a bezpečně zvládl prostředek alespoň zastavit. 
 4. Průvodčí nesmí mít záznam v trestním ani v kouzelnickém rejstříku prohřešků, které jsou spojeny s mudlovskou a kouzelnickou formou přepravy ani nejsou spojeny s porušením občanského zákoníku. 
 5. Průvodčí musí mít zdravotnický test první a poslední pomoci. A to jak mudlovského, tak kouzelnického typu.
 6. Průvodčí musí být zdravotně způsobilý pro obsluhu cestujících v motorových i nemotorových mudlovských i kouzelnických vozidel.

Přepravní řád Záchranného autobusu

Cestující

 1. Cestující nástupem do vozidla souhlasí s přepravním řádem.
 2. Cestující využívá služeb Záchranného autobusu na vlastní nebezpečí. Je poučen o tom, že autobus může využívat kouzel, jako je dočasné kouzlo zúžení, dočasné kouzlo nejvyšší rychlosti a kouzlo pro bezpečné cestování pod vodou.
 3. Cestující dbá pokynů průvodčího a řidiče a řídí se jimi.
 4. Cestující při nástupu odevzdá svá zavazadla průvodčímu, aby tento zajistil jejich bezpečné uložení.
 5. Cestující je povinen přepravovat všechna zvířata v uzavřených klecích anebo přepravkách k tomu určenými. Přepravována mohou být pouze zvířata anebo kouzelní tvorové malého vzrůstu (do 1m výšky) a váhy (do 20 kg) a taková, která neohrozí bezpečnost a život ostatních cestujících nebo průvodčího či řidiče a nebudou narušovat jízdu.
 6. Cestující bere na vědomí, že v prostorách autobusu je zakázáno kouzlit a používat vlastní lektvary, pokud tyto nejsou zdravotními lektvary, které má na předpis. Informaci o potřebě požít zdravotního lektvaru musí cestující sdělit před nástupem průvodčímu.
 7. Cestující při nástupu oznámí, kam si přeje dopravit.
 8. Cestující platí za přepravu při nástupu. 
 9. Cestující si může za příplatek vybrat doplňkové služby, které průvodce může nabídnout s ohledem na aktuální zásoby.
 10. Cestující se nechá usadit průvodcem na volné místo, které průvodce vybere dle vlastního úsudku. Cestující však může před usazením vznést prosbu o umístění v autobuse. Průvodce na tuto prosbu může, ale nemusí brát zřetel s ohledem na aktuální obsazenost. 
 11. Cestující se během přepravy zdržuje na přiděleném místě. Pokud vlivem jízdních podmínek své místo opustí, neprodleně se na něj zase vrátí. 
 12. Cestující nesmí samovolně otevírat okna autobusu, aniž by o tom nevěděl průvodčí anebo řidič. 
 13. Cestující může v průběhu jízdy oslovit průvodčího, pokud má nějaké přání a toto mu sdělit. Průvodčí se může v rámci svých možností a služeb na splnění přání podílet anebo jej z důvodů nedostupnosti zamítnout.
 14. Cestující bere na vědomí, že přednostně jsou přepravovány osoby nemocné, starší anebo rodiče s dětmi či větší skupiny (od 6 osob). Pokud cestující spěchá do místa svého cíle, musí toto oznámit při nástupu a pokud je to možné, průvodce jej může za poplatek vzít přednostně. Výše poplatku závisí na aktuální obsazenosti a složení cestujících, kteří nastoupili před novým cestujícím. V ostatních případech jsou cestující přivezeni na místo svého cíle v takovém pořadí, v jakém nastoupili do autobusu anebo v pořadí, které určí řidič s ohledem na trasu jízdy.

Snad jsem zde zmínila vše podstatné a důležité.

E. M.