Soutěže 1944
Výuka 2273
Semináře 765
Mrzimor

Autor: Bertranda Hooki
Práce odevzdána: 5. 6. 2024 14:01
Předmět: Psychologie, 1. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

Milí studenti,

 

vezměte si nějaký jev na našich Hog a zkuste jej popsat z psychologického pohledu.

Co třeba (ne)jezení čokoládových žabek?

Skupování oblečení z aktuálních kolekcí našich návrhářů a návrhářek?

Opouštění koleje?

Stres ze zkoušek?

Můžete přijít i s vlastním tématem.

 

Chci, abyste si k tomu třeba i našli nějaké zdroje a trochu si o tom něco přečetli. Ale pokud budete kopírovat, tak vás vytahám za uši, dám vám pětku a předmět nedokončíte.

 

Doporučená minimální délka je 6 palců.

Vypracování

Dobrý deň, madam,

V rámci tejto eseje by som sa chcela bližšie pozrieť na tému Hrotenie z pohľadu psychológie.


MOTIVÁCIA
Prvým faktorom, ktorý vstupuje do hry, je motivácia. Tá sa môže prejavovať v dvoch podobách:

Vnútorná motivácia:
Napríklad snaha dokázať sám sebe, že to zvládnem, vlastný sebarozvoj a zlepšenie výkonu, vedomostí, autonómia.
Jedná sa prevažne o vlastný rast a vnútornú spokojnosť.

Vonkajšia motivácia:
Odmeny, body, sociálne uznanie od spolužiakov a školy, školský pohár, titul "Snaživec roka".
Jedná sa hlavne o "hmatateľné" odmeny a reakcie z externého prostredia.
Nadmerná pozornosť na vonkajšie odmeny môže znižovať vnútornú motiváciu a byť príčinou stresu.


SKUPINOVÉ OVPLYVŇOVANIE
Hrotenie môže súvisieť tiež so skupinovými javmi, kedy sa vzájomne ovplyvňujú buď spolužiaci medzi sebou, alebo jednotlivé koleje navzájom.

Tu sa môžu prejaviť sociálne vplyvy ako:

Sociálna facilitácia:
Prítomnosť a podpora spolužiakov môže zvýšiť výkon jednotlivcov

Skupinová dynamika a kohézia:
Súdržnosť skupiny, podporuje k vyšším výkonom, než by dosiahli jednotlivci samostatne mimo skupiny. Vzájomná podpora a spoločný cieľ môžu pôsobiť motivujúco.

Sociálne porovnávanie a konkurenčný tlak:
Porovnávanie s výsledkami ostatných môže pôsobiť motivujúco a viesť k zvýšenému výkonu, ale rovnako môže vyvolávať stres či úzkosť, viesť k rivalite a narušeniu medziľudských vzťahov.

Sociálna identita:
Posilnenie vlastnej identity identifikovaním s úspešnou skupinou, čo môže zvýšiť osobnú angažovanosť a motiváciu.


KRÍZA
Počas hrotenia môže s vysokou pravdepodobnosťou v určitom momente nastať kríza, vyhorenie, alebo potreba manažmentu stresu.

Počas vysokého nasadenia pri hrotení môže nastať potreba vyrovnať sa s javmi ako: premenlivá motivácia, zvýšená miera zaťaženia a stresu (preťaženie), monotónnosť úloh, únava, zhoršená koncentrácia, dlhodobá záťaž, psychické vyčerpanie, prokrastinácia, sociálna izolácia.

Life-school balans:
Nakoľko sa jedná o dlhodobú úlohu, je potrebné si nastaviť zdravý balans medzi hrotením, ostatnými školskými povinnosťami, mudlovskými povinnosťami a nevyhnutným oddychom, regeneráciou.

Vyhorenie:
V hraničnom prípade sa môžu prejaviť až známky vyhorenia.


PREVENCIA
Ako prevecia pred nepriaznivými vplyvmi sú možné tieto kroky:- plánovanie, vyvážené rozvrhnutie času
- reálne zhodnotenie vlastných síl
- dostatok prestávok a oddychu
- techniky na spracovanie stresu (mindfulness, fyzická aktivita, dychové techniky a podobne)
- externá podpora od rodiny, priateľov či fakulty
- rovnováha medzi kvalitou a efektívnosťou, znížený tlak na kvalitu a perfekcionizmus
- v prípade potreby vyhľadanie odbornej preventívnej alebo akútnej pomoci


EMÓCIE, STABILITA A SEBAHODNOTA
V prípade úspechu môže hrotič prežívať pocity eufórie, štastia, radosti. Môže ale prežívať aj rozpaky a stres z verejného ocenenia, v hraničnej forme sa môže jednať až o doxofóbiu - čiže strach z verejného uznania.

V prípade neúspechu môže prežívať pocity sklamania, hnevu, zúfalstva, či hanby. U človeka môže dojsť k vnútornému uzavretiu a odmietaniu.

Emočná regulácia:
Schopnosť jedinca regulovať, zvládať a spracovať emócie. Prejavuje sa reakciou na úspech či neúspech. Vysoká miera emočnej regulácie môže pomôcť znížiť stres a zlepšiť výkon

Atribúcia:
Vyjadruje príčiny výsledkov a správania vlastnej osoby, alebo správania iných ľudí

- externá (situačná) atribúcia: úspech či neúspech môžu byť pripisované externým okolnostiam ako je náhoda, šťastie a pod.. Môže sa jednať o hodnotenie vlastného ne/úspechu, ale tiež ne/úspechu ostatných.
Externá atribúcia znižuje pocit osobnej kompetencie, zodpovednosti a má vplyv na prežívané emócie (znižuje ich intenzitu)

- interná (dispozičná) atribúcia: úspech či neúspech je pripisovaný schopnostiam a úsiliu daného jedinca, výsledok sa nepovažuje za náhodný jav. Emócie a (seba)hodnotenie pri tomto prístup môžu byť intenzívnejšie.

Sebavedomie a vnímanie sebahodnoty:
úspech aj neúspech môžu ovplyvniť sebavedomie a vnímanie sebahodnoty jedinca, ale aj skupiny. V oboch prípadoch sa môžu prejaviť až v hraničnej forme.


Je dôležité spomenúť, že sa bavíme o subjektívnom vnímaní úspechu a neúspechu, čiže o subjektívnej definícii a nastavení hraníc toho, čo považujeme za úspech a čo za neúspech.
Silu týchto emócií okrem osobnostných čŕt jedinca ovplyvňuje tiež subjektívne vnímanie dôležitosti bodových úspechov.

Vďaka za tento predmet a množstvo zaujímavých informácií :-)

Majte sa krásne,
Berti